ข่าว : ขอให้ทุกคนสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) กันนะคะ ด้วยความห่วงใย จาก...ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล

รายละเอียด  : ขอให้ทุกคนสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) กันนะคะ ด้วยความห่วงใย จาก...ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล



ผู้แจ้งข่าว : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ประกาศเมื่อ :