ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล
   
 
   

                 ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้จัดทำระบบการสำรวจผู้ได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบ Thai QM และจังหวัดสตูล  ได้กำชับอำเภอ และเทศบาลเมืองสตูล ให้ความสำคัญกับการสำรวจและบันทึกข้อมูลฯ ตามแนวทางที่กำหนด โดยการสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประกอบการพิจารณาบริหารความช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบริหารความช่วยเหลือในระดับพื้นที่

                    ในการนี้ จังหวัดสตูลพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม         และใช้ประกอบการพิจารณาบริหารความช่วยเหลือ เยียวยา และแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ Excel ได้จากเว็บไซต์ https://bit.ly/SatunImpactCovid19 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2563